Engraving Institute
Home > Institutes > Engraving Institute

Engraving Institute of China National Academy of Painting

Source: PublishedTime:2017-12-11

Dean: Huang Yongyu

Executive Dean: Guang Jun

Deputy Deans: A Ge, Dai Daquan, Su Xinping, Jiang Lu

Dean Assistant: Yang Yue

Secretary-General: Chen Qi

 

Members of the Art Committee (9):

Director: Guang Jun

Deputy Director: Jiang Lu

Secretary General: Chen Qi

Members:

Guang Jun, A Ge, Jiang Lu, Zhang Yuanfan, Su Xinping, Dai Daquan, Yang Yue, Li Baoquan, Chen Qi

 

Researchers (21):

Li Qun, Yan Han, Wang Qi, Huang Yongyu, Li Huanmin, Chao Mei, Xu Kuang, Guang Jun,A Ge, Jiang Lu, Zhang Yuanfan, Su Xinping, Dai Daquan, Wu Changjiang, Wang Xishan, Yang Yue,Li Baoquan, Luo Guirong, Chen Qi, Li Dongxia, Chen Long