Chinese Painting Institute
Home > Institutes > Chinese Painting Institute

Chinese Painting Institute of China National Academy of painting

Source: PublishedTime:2017-12-07

Dean: Fang Zengxian

Executive Dean: Long Rui

Executive Deputy Dean: Liang Zhanyan

Deputy Deans: Li Baolin, Guo Yicong, Wu Shanming, Song Yulin, He Jiaying, Fan Yang, Yu Wenjiang, Gao Yun

Secretary-General: Chen Peng

Deputy Secretary-General: Zhang Tongyu


Members of the Art Committee (12):

Director: Li Yansheng

Members:

Li Baolin, Li Yansheng, Long Rui, Fan Yang, Liang Zhanyan, Zhao Wei, Yang Xiaoyang, Ji Lianbin,Zhang Jiangzhou, Lu Yushun, Chen Peng, Yu Wenjiang

 

Researchers (139):

Huang Miaozi, Xu Linlu, Sun Ying, Sun Qifeng, Li Qimao, Zhou Shaohua, Yang Zhiguang, Han Yu,Fang Zengxian, Yu Jigao, Liu Guosong, Liu Baochun, Liu Wenxi, Zhong Zhengshan, Zhang Daoxing, Yu Zhixue,Ou Haonian, Liu Boshu, Cui Zhenkuan, Wang Ziwu, Li Baolin, Chen Jialing, Yang Changhuai, Jia Haoyi,Miao Chong’an, Zhao Huasheng, Zhang Lichen, Zhang Guiming, Yang Yanwen, Shi Qi, Song Yugui, Li Shinan, Jiang Wenzhan, Ma Zhensheng, Guo Yicong, Zhan Gengxi, Wu Shanming, Wang Youzheng, Zhu Licun, Du Ziling, Deng Lin, He Huaishuo, Yang Lizhou, Xie Zhigao, Wang Yingchun, Shi Hu, Lin Yong, Jiang Baolin,Jiang Mingxian, Jia Youfu, Zhuo Hejun, Li Yan, Zhao Xucheng, Qiu Jimu, Li Yansheng, Fang Jun,Dai Wei, Cai Chao, Nyima Tsering, Wang Yujue, Liu Dawei, Gong Wenzhen, Cheng Dali, Wang Xijing,Long Rui, Huo Chunyang, He Shuifa, Guo Quanzhong, Wang Tao, Song Yulin, Pan Gongkai, Hu Yongkai,Wang Mengqi, Han Shuli, Gao Huimin, Dong Xiaoming, Chen Yongqiang, Chen Guoyong, Zhao Jiancheng, Peng Xiancheng,Feng Dazhong, Shi Dawei, Huang Gesheng, Tang Yongli, Deng Jiade, Xu Qinsong, Wang Mingming, Ma Guoqiang, Kong Zi, Feng Yuan, Liu Jian, Miao Zaixin, Zhao Qi, Xing Shaochen, Wu Xun, Tian Liming, Li Geng, Fan Yang, Zhang Zhimin, Zhang Lizhu, Shi Guoliang, Shen Shaojun, Ma Shulin, Liang Zhanyan, Gao Yun, Chen Xiangxun, Zhao Wei, Shu Jianxin, Liu Jin'an, He Jiaying, Yang Xiaoyang, Wang Yongliang, Lin Rongsheng, Li Yang,Li Aiguo, Chen Yuming, Zhou Jingxin, Yuan Wu, Liu Kun, Li Xiaoxuan, Yu Hui, Chen Ping, Ji Lianbin, Liu Jian, Hu Yingkang, Zhang Jiangzhou, Wang Fumin, Liu Qinghe, He Jialin, Lu Yushun, Yao Dawu,Chen Peng, Shang Ke,Yu Wenjiang, Li Xiaozhu, Jia Guangjian, Guo Ziliang,Fang Xiang,Qiao Yinan