The Public Art Institute
Home > Institutes > The Public Art Institute

Public Art Institute of China National Academy of Painting

Source: PublishedTime:2017-12-14

Dean: Yuan Yunpu

Executive Dean: Du Dakai

Deputy Dean: Sun Jingbo, Chen Shaohua, He Jie, Guo Xianlu, Pan Lusheng

Academic Secretary:Chen Yan


Members of the Art Committee (8):

Yuan Yunpu, Du Dakai, Sun Jingbo, Chen Shaohua, Lin Xueming, He Jie, Pan Lusheng, Guo Xianlu


Researchers (17):

Yuan Yunpu, Du Dakai, Sun Jingbo, Chen Shaohua, He Jie, He Xiaoyou, Guo Xianlu, Wang Yonggang, Lin Xueming, Zhao Jian, Tian Kuiyu, Wang Honghai, Pan Lusheng, Wang Zhong, Chen Dan,Su Dan, Liu Liyu