Young Painter Institute
Home > Institutes > Young Painter Institute

Young Painter Institute of China National Academy of Painting

Source: PublishedTime:2017-12-11

Dean: Lu Yushun

Deputy Dean: Jia Guangjian, Li Xiangqun

Office Secretary: Fu Zhenbao


Members of the Art Committee (13):

Li Xiangqun (concurrent), Lu Yushun (concurrent), Li Xiang, Hu Qiuping (concurrent), Yu Wenjiang (concurrent), Yin Xiaofeng, Wang Yingsheng, Xin Dongwang (concurrent), Jia Guangjian (concurrent), Chen Long (concurrent), Shang Hui (concurrent), Wang Yonggang (concurrent), Zhao Peizhi, Fang Xiang