Calligraphy and Seal Cutting Institute
Home > Institutes > Calligraphy and Seal Cutting Institute

Calligraphy and Seal Cutting Institute of China National Academy of Painting

Source: PublishedTime:2017-12-08

Dean: Shen Peng

Executive Dean: Zeng Laide

Deputy Deans: Hu Kangmei , Sun Xiaoyun , Chen Zhenlian

Secretary-General: Zeng Xiang

Secretary: Luo Hong , Zhang Pin


Members of the Art Committee(14):

Director:Shen Peng

Members:Shen Peng, Zhang Hai, Lin Xiu, Shen Wansheng, Li Gangtian, Yan Gongda, Hu Kangmei, Liu Hongbiao, Sun Xiaoyun, Zeng Laide, Chen Zhenlian, zeng Xiang, HuQiuping, Hong Houtian.


Researchers(37):

Ouyang Zhongshi, Xie Yun, Li Duo, Shen Peng, Sun Boxiang, Zhong Mingshan, Guo Zixu, Zhang Hai, Wang Dongling, Lin Xiu, Shen Wansheng, He Yinghui, Li Gangtian,Yan Gongda, Xie Yongquan, Hu Kangmei, Liu Hongbiao, Sun Xiaoyun, Bao Xianlun, Zeng Laide, ChenZhenlian, Zeng Xiang, Li Xiaojun, Chen Hongwu, Cai Dali, Hu Qiuping, Shao Yan, Wen Yongsheng,Wei Jie, Hong Houtian, Wang Houxiang, Zhou Xianglin, Wang Jiaxin, Zhang Gongzhe, Xiao Li, Li Qiang, Long Kaisheng, Li Ming