s
Home > Overview > leader

Leadership of China National Academy of Painting

Current Leaders

Secretary of The Party Committee(Preside Over Works)

Zhang Shijun


Executive Vice President

Lu Yushun 


Vice Presidents

Zhang Jiangzhou           Xie Xiaofan              Ji Lianbin 


Former Leaders 

President

( 1980.11-1989.12)

 Li Keran

(1993.05-2003.12)

Liu Boshu

(2003.12-2008.12)

Long Rui

(2009.04-2018.12)

Yang Xiaoyang


Vice President

 ( 1980.11-1985.05 )

                   Cai Ruohong                  Ye Qianyu               Huang Zhou                        

 ( 1985.06-1988.01)

            Lü Shiguan             

( 1989.07-1995.02)

Zhao Yu

(2009.04-2012.01)
Xie Yongquan

 (2009.07-2010.04) 
Tian Liming

(2010.04-2017.03)
Zhang Xiaoling

(2012.02-2018.01)
Zhao Wei

(2013.02-2016.07)

Zeng Laide