s
Home > Institutes > Art Research Iinstitut

Art Research Institute of China National Academy of Painting

Dean: Shao Dazhen

Executive Dean: Zhang Xiaoling (concurrent)

Executive Deputy Dean: Gao Tianmin

Deputy Deans: Shui Tianzhong, Lang Shaojun, Xue Yongnian, Liu Xilin, Peng De, Fan Di’an, Hang Jian

Deputy Secretary-General: Mei Mosheng,Wang Yi

Office Secretary: Zou Huiqin

 

Members of the Art Committee (10):

Director: Shao Dazhen

Deputy Director: Zhang Xiaoling

Members:

Shao Dazhen, Shui Tianzhong, Lang Shaojun, Xue Yongnian, Liu Xilin, Peng De, Fan Di’an, Zhang Xiaoling,Gao Tianmin, Hang Jian

 

Researchers (37):

Wang Bomin, Jin Weinuo, Shao Dazhen, Shui Tianzhong, Lang Shaojun, Liang Jiang, Xue Yongnian, Yin Shuangxi, Zhao Lizhong, Liu Xilin, Wang Yong, Peng De, Ruan Rongchun, Fan Di’an, Zhang Xiaoling, Gao TianminZheng Gong, Zhang Chen, Chen LüshengXu Hong,Wang Luxiang, Zhu Qingsheng, Zhang Huiming, Lin Mu, Shang Hui, Cao Yiqiang, Hang Jian, Niu Kecheng, Mei Mosheng, Gu Ping, Wang Yi, Zhang Tongyu, Zhu Qi, Zhao Li, Zhang Donghui, Wang Ping, Chen Ming