s
Home > Institutes > Oil painting Institute

Oil Painting Institute of China National Academy of Painting

consultant:Jin Shangyi, Zhong Han, Wen Lipeng, Quan Shanshi

Dean: Zhan Jianjun

Deputy Deans: Zhang Zuying (concurrently Secretary-General), Guo Beiping, Guo Runwen, Xu Jiang, Wei Ershen

Dean Assistant: Lei Bo

Secretary/staff:Sun Xiaolong,Xie Lingqing,Zheng Le,Xie Shuzhi


Members of the Art Committee (14):

Director: Zhan Jianjun

Members:

Zhong Han,Wen Lipeng,Zhan Jianjun, Jin Shangyi,Quan Shanshi,Yan Zhenduo,Zhang Zuying, Shang Yang, Luo Zhongli, Guo Beiping, Xu Jiang, Guo Runwen, Wei Ershen, Lei Bo


Researchers (46):

Zhong Han, Zhan Jianjun, Quan Shanshi, Wen Lipeng, Jin Shangyi,  Zhu Naizheng, Chen Junde, Zhang Zuying,Yan Zhenduo, Cao Xinlin,Shang Yang, Wang Huaiqing, Wu Yunhua, Luo Zhongli, Guo Beiping, Zhou Changjiang, Yu Xiaofu, Liu Renjie, Yang Feiyun, Zhao Kaikun, Xu Jiang, Guo Runwen, Wang Yidong, Wei Ershen, Xie Dongming, Yan Ping, Wang Keju, Chao Ge, Duan Zhengqu, Yang Canjun, Lin Yongkang, Bai Yuping, Liu Daming, Wang Yuping, Yin Qi, Xin Dongwang, Liu Xiaodong, Leng Jun, Pang Maokun, Ren Chuanwen, Ma Lin, He Hongzhou, Lei Bo, Shen Ling, Yu Hong, Zhao Peizhi